Διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών της εταιρείας RBS

Extensions

Interconnection with the EAFDSS tax mechanisms of the RBS company
Interconnection with the EAFDSS tax mechanisms of the RBS company

Interconnection with the EAFDSS tax mechanisms of the RBS company, for the signage of retail receipts and the vouchers issued.

  • EAFDSS: RBS - 101 NET

Solutions by OSS use a special certified software for communication with the tax mechanisms of RBS.

Benefits

  • Faster issuance of retail receipts.
  • Better handling of the vouchers issued.
  • Eliminating intermediate software for the signage of vouchers.
Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού