Διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών της εταιρείας ICS

Extensions

Interconnection with the tax mechanisms of the ICS company
Interconnection with the tax mechanisms of the ICS company

Interconnection with the tax mechanisms of the ICS company (ADIME (Autonomous Fiscal Units), EAFDSS (Special Safe Tax Device for Items Labelling), Teller Machines), for the signage of retail receipts and transfer vouchers.

ADIME: CITIZEN FISCAL

EAFDSS: ICS ALGOBOX NET

TELLER MACHINES: ELEGANT, ICS MICRO

Solutions by OSS use a special certified software for communication with the tax mechanisms of ICS.

Benefits

  • Faster issuance of retail receipts.
  • Better handling of the vouchers issued.
  • Eliminating intermediate software for the signage of vouchers.
Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού