Πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας

Extensions

Billing Management and Collection Services
Billing Management and Collection Services

With Netlink Bill, the possibility of disbursing bills regarding public businesses and organizations, telecommunications, phone, internet services and making various other payments.

Benefits

Payment through the software, immediate update of the cashier and the operator’s shift, issuance of the receipt and the relevant commission, accounting monitoring of the necessary bills.

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού