Σύστημα επιτήρησης ταμείων Clevereye

Extensions

Cashier supervision system
Cashier supervision system

Interconnection between Open Retail and the cashier supervision system by Clevereye. 

CleverEye is a unique control tool for your company which, in addition to registering any transaction that takes place there, at the same time views, in electronic form, any receipt issued by your cashier system.

With CleverEye we can check productivity and the quality of service provided by the company’s employees.

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού